Synonyms and Antonyms for shimmery

1. shimmery (adj.)

glistening tremulously

Synonyms: Antonyms: