Synonyms and Antonyms for shelfy

1. shelfy (adj.)

full of submerged reefs or sandbanks or shoals

Synonyms: Antonyms: