Synonyms and Antonyms for semidark | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for semidark

1. semidark (adj.)

partially devoid of light or brightness

Synonyms: Antonyms: