Synonyms and Antonyms for pomatomus | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for pomatomus

1. Pomatomus (n.)

type genus of the Pomatomidae

Synonyms: