Synonyms for Pomatomus

1. Pomatomus (n.)

type genus of the Pomatomidae

Synonyms: