Synonyms for nephthytis

1. nephthytis (n.)

any plant of the genus Nephthytis

Synonyms: