Synonyms for malevolency | Synonym.com

Synonyms and antonyms for malevolency

1. malevolency (n.)

the quality of threatening evil

Synonyms: Antonyms: