Synonyms for malevolence | Synonym.com

Synonyms and antonyms for malevolence

1. malevolence (n.)

the quality of threatening evil

Synonyms: Antonyms:

2. malevolence (n.)

wishing evil to others

Synonyms: Antonyms: