Synonyms for laparocele

1. laparocele (n.)

hernia through the abdomen

Synonyms: