Synonyms and Antonyms for kolkhoznik | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for kolkhoznik

1. kolkhoznik (n.)

a member of a kolkhoz

Synonyms: Antonyms: