Synonyms for goddaughter | Synonym.com

Synonyms and antonyms for goddaughter

1. goddaughter (n.)

a female godchild

Synonyms: