Synonyms and Antonyms for apotheosise

1. apotheosise (v.)

deify or glorify

Synonyms: