Synonyms for zygnema

1. Zygnema (n.)

type genus of the family Zygnemataceae

Synonyms: