Synonyms for zirbanit

1. Zirbanit (n.)

consort of Marduk

Synonyms: