Synonyms
Antonyms

1. zippy

adjective. ['ˈzɪpi'] marked by lively action.

Rhymes with Zippy

 • mississippi
 • philippi
 • filippi
 • trippie
 • skippy
 • grippi
 • tippy
 • tippie
 • shippy
 • shippey
 • rippy
 • rippey
 • nippy
 • lippy
 • lippi
 • hippie
 • dippy
 • chippy