Synonyms and Antonyms for zestful

1. zestful (adj.)

marked by spirited enjoyment

Synonyms: Antonyms: