Synonyms for yemeni-rial

1. Yemeni rial (n.)

the basic unit of money in Yemen; equal to 100 fils

Synonyms:

2. Yemeni (n.)

a native or inhabitant of Yemen

Synonyms:

3. rial (n.)

the basic unit of money in Yemen; equal to 100 fils

Synonyms:

4. rial (n.)

the basic unit of money in Iran

Synonyms:

5. rial (n.)

the basic unit of money in Oman

Synonyms: