Synonyms for yemeni

1. Yemeni (n.)

a native or inhabitant of Yemen

Synonyms: