Synonyms for yastrzemski

1. Yastrzemski (n.)

United States baseball player (born in 1939)

Synonyms: