Synonyms and Antonyms for whiten

1. whiten (v.)

turn white

Synonyms: Antonyms:
x