Antonyms
Etymology

1. wavy

adjective. ['ˈweɪvi'] (of hair) having waves.

Antonyms

Etymology

 • -y (English)
 • -y (Middle English (1100-1500))
 • wave (English)
 • waven (Middle English (1100-1500))

Rhymes with Wavy

 • mccravy
 • dunlaevy
 • halevi
 • gravy
 • cravey
 • tavy
 • tavie
 • pavey
 • navy
 • lavy
 • lavie
 • lavi
 • lavey
 • havey
 • davy
 • davie
 • davey
 • cavey
 • avi
 • avey

How do you pronounce wavy?

Pronounce wavy as ˈweɪvi.

US - How to pronounce wavy in American English

UK - How to pronounce wavy in British English

3. wavy-leaved_aster

noun. a variety of aster.

4. wavy

adjective. ['ˈweɪvi'] uneven by virtue of having wrinkles or waves.

Etymology

 • -y (English)
 • -y (Middle English (1100-1500))
 • wave (English)
 • waven (Middle English (1100-1500))