Synonyms
Antonyms

Rhymes with Viva

 • iniziativa
 • delariva
 • chanishiva
 • aprodiva
 • festiva
 • yeshiva
 • geneva
 • aptiva
 • spiva
 • sliva
 • oliva
 • ediva
 • cleva
 • akiva
 • achieva
 • shiva
 • riva
 • leiva
 • diva
 • eva

2. viva-voce

adjective. expressed orally.

Synonyms