Synonyms and Antonyms for vamoose

1. vamoose (v.)

leave suddenly

Synonyms: Antonyms: