Synonyms and Antonyms for vaishnava

1. Vaishnava (n.)

worshipper of Vishnu

Synonyms: Antonyms:
x