Synonyms for uppishly

1. uppishly (adv.)

in a snobbish manner

Synonyms: