Synonyms and Antonyms for unhomogenized

1. unhomogenized (adj.)

not having undergone homogenization

Synonyms: Antonyms:
x