Synonyms and Antonyms for unbelt

1. unbelt (v.)

undo the belt of

Synonyms: Antonyms:
x