Synonyms
Antonyms
Etymology

1. unaccommodating

adjective. not accommodating.

Etymology

  • accommodating (English)
  • -ing (English)
  • un- (English)
  • on- (Middle English (1100-1500))

2. unaccommodating

adjective. offering no assistance.

Antonyms

Etymology

  • accommodating (English)
  • -ing (English)
  • un- (English)
  • on- (Middle English (1100-1500))