Synonyms
Antonyms

1. twenty

adjective. ['ˈtwɛnti'] denoting a quantity consisting of 20 items or units.

Synonyms

Rhymes with Twenty

 • saraceni
 • polimeni
 • yevgeny
 • mcclenny
 • mckenny
 • mckenney
 • how-many
 • gisenyi
 • antennae
 • ankeney
 • sweney
 • steny
 • plenty
 • gwennie
 • glenny
 • glennie
 • freni
 • clenney
 • aveni
 • yene
 • veney
 • tenny
 • tenney
 • seney
 • renny
 • rennie
 • penny
 • pennie
 • penney
 • neni

How do you pronounce twenty?

Pronounce twenty as tˈwɛnti.

US - How to pronounce twenty in American English

UK - How to pronounce twenty in British English

2. twenty-eighth

adjective. coming next after the twenty-seventh in position.

Synonyms

Antonyms

3. twenty-three

adjective. ['ˈtwɛntiːˌθriː'] being three more than twenty.

Synonyms

4. twenty-first

adjective. ['ˈtwɛntiːˌfɝːst'] coming next after the twentieth in position.

Synonyms

Antonyms

5. twenty-fifth

adjective. coming next after the twenty-fourth in position.

Synonyms

Antonyms

6. twenty-five

adjective. ['ˈtwɛntiːˌfaɪv'] being five more than twenty.

Synonyms

7. twenty-four

adjective. ['ˈtwɛntiːˌfɔr'] being four more than twenty.

Synonyms

8. twenty-one

adjective. ['ˈtwɛntiːˌwɔn'] being one more than twenty.

Synonyms