Synonyms

Rhymes with Tub

 • strubbe
 • strub
 • scrub
 • snub
 • shrub
 • grubb
 • grub
 • drub
 • clubb
 • club
 • sub
 • rub
 • pub
 • nub
 • jubb
 • hub
 • dub
 • cub
 • chubb
 • bubb
 • bub

How do you pronounce tub?

Pronounce tub as təb.

US - How to pronounce tub in American English

UK - How to pronounce tub in British English

5. tub

noun. ['ˈtʌb'] the amount that a tub will hold.

Synonyms