Synonyms

Rhymes with Theta

 • sustaita
 • placeta
 • goizueta
 • ysleta
 • taketa
 • prieta
 • peseta
 • mineta
 • gazeta
 • beteta
 • argueta
 • ireta
 • abeyta
 • zeta
 • seita
 • saitta
 • data
 • beta

Sentences with theta


1. Noun, singular or mass
so that theta can be written as: