Synonyms and Antonyms for telosporidia

1. Telosporidia (n.)

parasitic sporozoans that form spores containing one or more infective sporozoites

Synonyms: Antonyms: