Synonyms
Antonyms
Etymology

1. taxonomic

adjective. of or relating to taxonomy.

Synonyms

Etymology

  • -ic (English)
  • -ique (French)
  • taxonomy (English)
  • taxonomie (French)