Synonyms
Antonyms
Etymology

1. superpatriotism

noun. fanatical patriotism.

Synonyms

  • patriotism
  • nationalism
  • ultranationalism
  • chauvinism

Antonyms

  • multiculturalism
  • internationalism

Etymology

  • patriotism (English)
  • -ism (English)
  • super- (English)

Featured Games

Synonym.com