Table of Contents
Synonyms
Antonyms
Etymology

1. subtopia

noun. monotonous urban sprawl of standardized buildings.

Synonyms

  • conurbation
  • sprawl

Antonyms

  • lie
  • stand
  • sit

Etymology

  • suburb (English)
  • suburbe (Old French (842-ca. 1400))
  • utopia (English)
  • Utopia (Latin)

Featured Games

Synonym.com