Synonyms for stylomecon-heterophyllum

1. Stylomecon heterophyllum (n.)

California wild poppy with bright red flowers

Synonyms:

2. Stylomecon (n.)

one species: wind poppy

Synonyms:
x