Synonyms and Antonyms for spokesman

1. spokesman (n.)

a male spokesperson

Synonyms: Antonyms:
x