Synonyms
Antonyms
Etymology

1. splashy

adjective. ['ˈsplæʃi'] marked by ostentation but often tasteless.

Etymology

  • -y (English)
  • -y (Middle English (1100-1500))
  • splash (English)

Rhymes with Splashy

  • trashy
  • flashy
  • ashey

2. splashy

adjective. ['ˈsplæʃi'] covered with patches of bright color.

Antonyms

Etymology

  • -y (English)
  • -y (Middle English (1100-1500))
  • splash (English)