Synonyms
Antonyms
Etymology

1. sneezer

noun. a person who sneezes.

Etymology

  • -er (English)
  • -er (Middle English (1100-1500))
  • sneeze (English)
  • snesen (Middle English (1100-1500))