Synonyms and Antonyms for snappish

1. snappish (adj.)

apt to speak irritably

Synonyms: Antonyms:
x