Synonyms

Rhymes with Sinai

  • chennai
  • gemini
  • goldeneye
  • termini

How do you pronounce sinai?

Pronounce sinai as ˈsaɪˌnaɪ.

US - How to pronounce sinai in American English

UK - How to pronounce sinai in British English