Synonyms and Antonyms for shush

1. shush (v.)

silence (someone) by uttering `shush!'

Synonyms: Antonyms:
x