Synonyms for shamanize

1. shamanize (v.)

practice shamanism

Synonyms: