Table of Contents
Etymology

1. seta

noun. stalk of a moss capsule.

Etymology

  • seta (Latin)
  • saeta (Latin)

2. seta

noun. a stiff hair or bristle.

Synonyms

Etymology

  • seta (Latin)
  • saeta (Latin)