Synonyms and Antonyms for seldom

1. seldom (adv.)

not often

Synonyms: Antonyms:
x