Synonyms
Antonyms
Etymology

1. seafarer

noun. ['ˈsiːˌfɛrɝ'] a man who serves as a sailor.

Antonyms

Etymology

 • farer (English)
 • -er (English)
 • sea (English)
 • see (Middle English (1100-1500))

Rhymes with Seafarer

 • admirer
 • bearer
 • bierbarror
 • bierer
 • bohrer
 • borer
 • byrer
 • carer
 • clearer
 • cutrer
 • dearer
 • dorer
 • durer
 • enquirer
 • error
 • explorer
 • fahrer
 • fairer
 • farrer
 • ferrer

Sentences with seafarer


1. Noun, singular or mass
Anchors aweigh, seafarer -- an adventure on the open ocean awaits!