Synonyms for scottish_gaelic

1. Scottish Gaelic (n.)

the Gaelic of Scotland

Synonyms: