Synonyms and Antonyms for schuss

1. schuss (v.)

ski downhill

Synonyms: Antonyms:
x