Synonyms for sauropterygia

1. Sauropterygia (n.)

extinct marine reptiles: plesiosaurs; nothosaurs

Synonyms: