Synonyms

Rhymes with Sauna

  • shawna
  • shauna
  • scianna
  • mauna
  • gauna
  • fauna

How do you pronounce sauna?

Pronounce sauna as ˈsɔnə.

US - How to pronounce sauna in American English

UK - How to pronounce sauna in British English